Obchodní podmínky

spolku
Změna paradigmatu, z.s.
se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
identifikační číslo: 08531986
zapsaný v spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 72512

pro pořádání akcí a jejich prodej prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese prihlaseni.zmena-paradigmatu.cz.

 1. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) spolku Změna paradigmatu, z.s., se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10, identifikační číslo: 08531986, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 72512 (dále jen „pořadatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb ohledně zajišťování akcí (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavírané mezi pořadatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „účastník“) prostřednictvím internetového obchodu pořadatele. Internetový obchod je pořadatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese prihlaseni.zmena-paradigmatu.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní centra“ nebo „rezervační systém“).
  2. 1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.
  3. 1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. 1.4 Znění obchodních podmínek může pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. 2 OBJEDNÁVKA
  1. 2.1 Webová stránka pořadatele obsahuje informace o akcích zajišťovaných pořadatelem (dále jen jako „akce“). Nabídka akcí zůstává je platná po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce.
  2. 2.2 Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb – objednávky – učiněné ze strany účastníka prostřednictvím objednávkového formuláře rezervačního systému umístěného na webové stránce (dále jen „objednávka“). Objednávka konkrétní akce musí obsahovat identifikační údaje účastníka a musí z ní být zřejmé, ke které akci se vztahuje.
  3. 2.3 Objednávka vznikne, když účastník odešle objednávkový formulář. Objednávka může být také učiněna prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
 3. 3 UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. 3.1 V návaznosti na doručení objednávky pořadateli zašle pořadatel na adresu elektronické pošty uvedené účastníkem v objednávce souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „akceptace“). Smlouva o poskytování služeb je uzavřena doručením akceptace účastníkovi.
  2. 3.2 Na základě smlouvy o poskytování služeb se pořadatel zavazuje, že zajistí pro účastníka možnost účasti na vzdělávací akci, přičemž účastník se na základě smlouvy o poskytování služeb zavazuje za to uhradit pořadateli odměnu, a to za podmínek stanovených v čl. 4 obchodních podmínek.
  3. 3.3 Pořadatel si vyhrazuje právo měnit detaily akce a zavazuje se o případných změnách účastníka včas informovat.
  4. 3.4 Pořadatel může zajišťovat vzdělávací akci prostřednictvím třetích osob.
  5. 3.5 Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření, případně:
   • ▪ pokud účastník uhradí alespoň část ceny akce nebo
   • ▪ pokud účastník zahájí účast na akci.
 4. 4 CENA AKCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. 4.1 Účastník se zavazuje uhradit pořadateli cenu za zajištění možnosti účasti na akci ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb.
  2. 4.2 V ceně akce můžou být zahrnuty kromě zajištění možnosti účasti na akci i další plnění, pokud je tak uvedeno ve smlouvě o poskytování služeb.
  3. 4.3 Cenu akce dle smlouvy o poskytnutí služeb může účastník uhradit pořadateli následujícími způsoby:
   • ▪ bezhotovostně (platební kartou, bankovním převodem) prostřednictvím rezervačního systému nebo
   • ▪ bezhotovostně odečtením ceny akce ze zákaznického kreditu účastníka,
   • ▪ v hotovosti přímo v místě konání akce.
  4. 4.4 Případné slevy poskytované pořadatelem nelze vzájemně kombinovat. Slevy je možné u pořadatele uplatnit pouze před uzavřením smlouvy o poskytování služeb.
  5. 4.5 Pořadatel není plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Cena akce zveřejněná na webové stránce pořadatele nezapočítává DPH.
 5. 5 STORNO PODMÍNKY
  1. 5.1 Účastník se může z akce odhlásit, a to prostřednictvím rezervačního systému nebo elektronickou poštou na adresu pořadatele.
  2. 5.2 Pokud k odhlášení účastníka dojde nejméně jedenáct (11) dní před plánovaným začátkem akce, nevzniká pořadateli právo na odměnu. Pokud k odhlášení účastníka dojde nejvíce deset (10) dní a nejméně tři (3) dny před plánovaným začátkem akce vzniká pořadateli právo na 50 % ceny akce dle smlouvy o poskytování služeb. Pokud k odhlášení účastníka dojde méně než tři (3) dny před plánovaným začátkem akce, pořadatel má právo na celou (100 %) cenu akce náležící dle smlouvy o poskytování služeb.
  3. 5.3 V případě neúčasti účastníka na akci nebude účastníkovi poskytnuta žádná finanční nebo nefinanční náhrada.
  4. 5.4 Účastník má právo poslat za sebe náhradníka, pokud o tom předem informuje pořadatele. Náhradník musí odeslat vlastní objednávku a uzavřít smlouvu o poskytování služeb, na tuto smlouvu se pak převede zaplacená cena akce (nebo její část) převodního účastníka.
  5. 5.5 V případě, že objednateli vznikne nárok na vrácení části uhrazené ceny akce dle čl. 5.2 obchodních podmínek, jež byla ze zákaznického kreditu účastníka, bude tento kredit zpětně navýšen o odpovídající částku.
 6. 6 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. 6.1 Pořadatel není ve vztahu k účastníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  2. 6.2 Účastník svá práva vyplývající z odpovědnosti pořadatele za vady plnění uplatňuje u poskytovatele písemně elektronickou poštou na adrese pořadatele.
  3. 6.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy probiha@zmena-paradigmatu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti účastníka zašle pořadatel na elektronickou adresu účastníka.
  4. 6.4 Pořadatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. 6.5 Účastník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  6. 6.6 Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti smlouvy o poskytování služeb z důvodu její neurčitosti.
  7. 6.7 Účastník se akce účastní dobrovolně. Účastník nese po celou dobu trvání akce za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  8. 6.8 Akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v době akce podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.
 7. 7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. 7.1 Pořadatel plně respektuje důvěrný charakter dat, která účastník vyplňuje do objednávky a poskytuje spolku Změna paradigmatu, z.s. Pořadatel tato data používá k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s účastníkem, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.
  2. 7.2 Podrobné informace o tom, jak zpracováváme a chráníme osobní údaje jsou k dispozici na stránce https://prihlaseni.zmena-paradigmatu.cz/info/ochrana-osobnich-udaju/
 8. 8 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. 8.1 Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem pořadatele na elektronickou adresu účastníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pořadatelem na elektronickou adresu účastníka.
  2. 8.2 Pořadatel používá tzv. cookies na webových stránkách k analýze návštěvnosti a remarketingu. Účastník používáním webových stránek souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači.
  3. 8.3 Více o cookies také na https://prihlaseni.zmena-paradigmatu.cz/info/ochrana-osobnich-udaju/
 9. 9 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. 9.1 Pořadatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv i částerně odstoupit, zejména pokud se akce nekoná, a to oznámením zaslaným na adresu objednatele. V případu, že dojde k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle předchozí věty, vrátí pořadatel účastníkovi uhrazenou cenu akce nebo její část.
  2. 9.2 Pořadatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv odstoupit také v případě, že účastník poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb nebo z obchodních podmínek či poruší obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká pořadateli nárok na vrácení uhrazené odměny.
  3. 9.3 Účastník bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  4. 9.4 Nejde-li o případ uvedený v čl. 9.3 obchodních podmínek nebo o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je účastník, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro toto odstoupení od smlouvy může účastník využít vzorový formulář poskytovaný pořadatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může účastník zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty pořadatele. Odstoupí-li účastník od smlouvy podle tohoto ustanovení, je objednatel povinen uhradit pořadateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté pořadatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 10. 10 PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
  1. 10.1 Účastník činí objednávku, uzavírá smlouvu o poskytnutí služeb a účastní se akce z vlastní svobodné vůle a na vlastní odpovědnost.
  2. 10.2 Uzavřením smlouvy účastník
   1. 10.2.1 prohlašuje, že netrpí žádnou psychickou poruchou ani (infekční) chorobou, díky které by mohlo být během akce ohroženo jeho/její vlastní zdraví nebo zdraví dalších účastníka, lektorů nebo dalších osob,
   2. 10.2.2 zavazuje se informovat lektory před začátkem akce o všech relevantních (fyzických nebo psychických) obtížích, které jsou nebo byly předmětem léčby.
   3. 10.2.3 prohlašuje, že na akci nehledá lékařskou nebo psychoterapeutickou pomoc a bere na vědomí, že lektoři nepracují v oblasti medicíny, ale jako průvodci a podporovatelé na cestě osobního rozvoje, trenéři u cvičení nebo lektoři u vzdělávání,
   4. 10.2.4 prohlašuje, že si je vědom(a), že akce může být pro něj/ni fyzicky, emocionálně a psychicky náročná a také, že pokyny lektorů jsou pouze návrhy – jakékoliv cvičení nebo techniku může účastník odmítnout, přerušit nebo snížit jejich intenzitu dle vlastního uvážení s ohledem na svůj aktuální fyzický nebo psychický stav.
  3. 10.3 Uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb účastník prohlašuje, že nebude činit lektory ani pořadatele akce zodpovědnými za jakoukoli fyzickou nebo psychickou újmu nebo ztrátu, které se mohou vyskytnout během nebo po skončení akce.
  4. 10.4 Účastník se zavazuje, že v průběhu akce nebude pod vlivem drog i jiných návykových látek a souhlasí s tím, pokud tento závazek poruší, může to být důvodem k ukončení jeho/její účasti na akci bez možnosti navrácení uhrazené ceny akce.
  5. 10.5 Účastník dává lektorům akce oprávnění přerušit jeho/její účast na akci, pokud to budou považovat za nutné – v takovém případě může být cena za akci navrácena.
  6. 10.6 Účastník může kdykoliv svoji účast na akci přerušit – toto odstoupení od smlouvy se pak řídí čl. 9.4 obchodních podmínek.
 11. 11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. 11.1 Pokud vztah založený smlouvou o obchodním zastoupení obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.
  2. 11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. 11.3 Právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi pořadatelem a účastníkem se:
   1. 11.3.1 vylučuje ustanovení § 1748 a § 1763 občanského zákoníku,
   2. 11.3.2 vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je účastník podnikatelem,
   3. 11.3.3 vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem.
  4. 11.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.
  5. 11.5 Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována pořadatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  6. 11.6 Kontaktní údaje pořadatele jsou:
   • ▪ adresa elektronické pošty probiha@zmena-paradigmatu.cz
   • ▪ telefon 736 645 815.

V Praze 23. října 2019

Změna paradigmatu, z.s.